Přednášková činnost

Od roku 2009 veřejně přednáším a vystupuji jako lektor na pracovních seminářích o levácích a jejich leváctví především v rámci systému dalšího vzdělávání učitelů zejména pro Národní institut dalšího vzdělávání, i pro organizace jiné, takže jsem měl možnost spolupracovat s učiteli v Ostravě, Praze, Ústí n. L., Českých Budějovicích, Jihlavě, Olomouci, Hodnoníně, Litoměřicích a Brně i v místech dalších.

 

Přednášky a semináře - nabídka témat

V současné době mám u NIDV, ale i jinde akreditovány tři typy většinou čtyřhodinových až pětihodinových přednášek, ale na přání je možné témata rozšířit nebo zaměřit na specializovanější problém:

  1. Levák a psaní - Alternativní metoda psaní leváků aneb Nechte leváky drápat - toreticko-praktický seminář vychází z nejnovějších poznatků o metodice psaní leváků. Nabídne základní postupy při nácviku psaní leváků, zejména jejich vhodnosti a účinnosti při využívání školního vzoru písma a jeho alternativ, podá vysvětlení zásad zdravého psaní, kreslení a malování tak, aby levorucí žáci nebyli ve své školní práci znevýhodněni a dosáhli výkonů srovnatelných s praváky. Základní tematické okruhy: - leváctví - dysfunkce nebo varianta? - vyhláška ministerstva školství o práci s leváky - průkopník řešení problematiky leváků ve školství - stranová nevyhraněnost - horní způsob psaní neboli drápání - uspořádání pracoviště pro leváky - držení tužky prsty - špetkovitý úchop; sed, poloha sešitu a předlohy při psaní - spojité a nespojité písmo - český vzor školního písma - tah a tlak při psaní - kyvný pohyb ruky při psaní a pohyb "od středu těla ven a zpět" - psací pomůcky a jejich konstrukce - psací pomůcky pro leváky a práce s nimi - metodika nácviku psaní leváka učitelem pravákem - hodnocení leváků při nácviku psaní do sešitů a na tabuli - problematika učitelů - leváků na I. stupni ZŠ - práce s rodiči leváků a kontakt s PPP - odborná literatura o leváctví. Nově je téma rozšířeno o současné trendy v psaní, kterými se projevují nejen žáci, ale i dospělí, a objasnění toho, proč se současné metodiky psaní používané v základních školách míjejí se zvyklostmi dnešních žáků a ztrácejí účinnost, i když učitelé vykazují zvýšené úsilí o zachování špetkového / tužkového úchopu a dalších parametrů psaní.
  2. Levák a jeho svět - Teoreticko-praktický seminář vychází z nejnovějších poznatků o levácích a rozšiřuje znalosti o lateralitě a jejím určení. Nabízí srovnání přístupu pravoruké společnosti k levákům v různých historických obdobích a představuje současný pohled na leváctví; představuje přehled původní české i překladové zahraniční odborné literatury o lateralitě a leváctví a vývojových etap přístupů k leváctví v českém pedagogickém prostředí.
    Vysvětlí, jakými metodami lze správně určit lateralitu dítěte a jak vychovávat leváky, aby byli schopni hladce se začlenit do pravoruké společnosti. Představuje to, jak leváci tento svět ze své pozice vidí a jaká povahová a jiná specifika leváků ve srovnání s praváky od nich mohou rodiče i učitelé očekávat. Zaměřuje se na oblasti rodinné a školní výchovy i zájmové činnosti, v nichž se leváci musí adaptovat, protože jsou ze své podstaty uzpůsobeny podle pravorukých principů (sebeobslužné činnosti, rozvoj hrubé i jemné motoriky, položení základů psaní, pracovní činnosti v domácnosti a na zahradě, hra na hudební nástroje, sportovní aktivity a řízení vozidel). Nabízí návody, jakými postupy vést leváky při různých činnostech tak, aby dosahovali výkonů srovnatelných s praváky; seznamuje s nevýhodami, ale i výhodami leváctví v různých povoláních.
    V praktické části si účastníci pomocí nabídnutých aktivit a činností vyzkouší lateralizovaná pohybová schémata tak, aby učitelé a vychovatelé uměli rozpoznat situace, v nichž leváci musí vykonávat jinou strukturu pohybů, nebo ji naopak potlačit. Součástí praktické části je ukázka pomůcek pro leváky a práce s nimi, vysvětlení zásad bezpečnosti práce, které se týkají leváků pracujících s přístroji a zařízeními pro praváky, i otázky vhodnosti pomůcek pro leváky.
  3. Dítě levák v mateřské škole - Vzdělávací  seminář vychází z nejnovějších poznatků o levácích, rozšiřuje chápání syndromu leváctví nejen v případě psaní. Nabídne pohled do historie a současnosti vnímání leváctví i do běžného života leváků od dětství do dospělosti. Vysvětlí, jak správně vést leváky již v mateřské škole, aby dosahovali výkonů srovnatelných s praváky v oblasti pohybových, výtvarných a hudebních aktivit stejně jako při běžných denních činnostech či práci v kuchyni, dílně a na zahradě. V praktické části si účastníci pomocí nabídnutých aktivit a činností vyzkouší metody předběžného určení leváctví, práci s pomůckami pro leváky a zásadami bezpečnosti práce, které se týkají leváků pracujících s přístroji a zařízeními pro praváky.

 

15/8/2013; 5/2/2017; 15/6/2017

TOPlist

Kontakt

Mgr. Ivo Vodička Marie Majerové 1824/1
Litoměřice
412 01
+420 721 678 920

počítadla návštěv byla aktivována 10. dubna 2015
ivovodicka@seznam.cz